Chat with us, powered by LiveChat

Regulamin

Regulamin platformy Akademia Kursów

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy Akademii Kursów - sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.elearning.akademiakodu.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 3. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:

  1. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność pod firmą Akademia Kodu Michał Makaruk NIP: 466 037 62 51, REGON: 146723662, ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa.
  3. Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
  4. Produkcie – należy przez to rozumieć dostępny w sklepie kurs/usługę będącą przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  5. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
  6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udostępniony na stronie www.elearning.akademiakodu.pl.
  7. Sklepie – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę platformę internetową dostępną pod domeną internetową www.elearning.akademiakodu.pl
  8. Zamówieniu – należy przez to rozumieć złożone przez Klienta oświadczenie woli zmierzające do zawarcie umowy sprzedaży produktu lub produktów.
  9. Konto – dostępne dla Klienta po prawidłowym zarejestrowaniu się, pozwalające m.in. na dokonywanie zakupów w Sklepie.
 1. Sklep administrowany pod adresem elearning.akademiakodu.pl świadczy usługi polegające na udostępnianiu za pośrednictwem drogi elektronicznej dostępów do kursów video, testów oraz materiałów elektronicznych dostępnych na platformie e-learningowej, której właścicielem jest Akademia Kodu Michał Makaruk NIP: 466 037 62 51, REGON: 146723662, ul. Ostrobramska 75 c, 04-175 Warszawa.
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: michal@akademiakodu.pl oraz pod numerem telefonu 784 415 910
 3. Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zgodził się na postanowienia w nim zawarte.
 4. Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu. Regulamin określa również zasady oraz tryb składania zamówień oraz reklamacji przez Klienta.
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. Usługi te świadczy PayU S.A.  z siedzibą w  ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania

Świadczenie usług przez Sklep


  1. Warunkiem świadczenia usług przez Sklep na rzecz Klientów jest zarejestrowanie się przez Klienta na prowadzonej przez Sklep platformie.
  2. Wyjątkiem od postanowienia zawartego w punkcie 1 jest dokonanie zakupu przez Klienta, które nie wymaga uprzedniej rejestracji.
  3. Dostęp do materiałów oferowanych przez Sklep jest płatny. Uzyskanie dostępu do oferowanych przez Sklep materiałów możliwy jest po złożeniu właściwego zamówienia oraz dokonania opłaty za wybrane produkty.
  4. Chwilą zawarcia umowy jest moment opłacenia dokonanego zamówienia. Klient, po zaksięgowaniu kwoty przez Sklep, zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomością e-mail o dostępie do opłaconego produktu.
  5. Zamówienia, które nie zostaną opłacone nie są wiążące, jednakże Klient może dokonać ich płatności w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie automatycznie usunięte.
  6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług. Sklep gwarantuje jednak, że w trakcie realizacji opłaconego przez Klienta zamówienia, cena nie ulegnie zmianie.
  7. Sklepowi przysługuje uprawnienie do stosowania upustów, cen promocyjnych, rabatów a także prawo do całkowitego zwolnienia z opłaty.

Zasady korzystania ze Sklepu


  1. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
   1. Dostępu do Internetu;
   2. Indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
   3. Skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Xhrome 39.0, Opera 26.0;
   4. W razie pobierania plików ze Sklepu – posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie mp3/mp4/mov.
  2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etyki, a w szczególności do:
   1. korzystania ze Sklepu w sposób nienaruszający oraz niezakłócający praw innych Klientów Sklepu;
   2. powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu oraz do korzystania z usług Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów;
   3. niepodejmowania jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Klientów, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Klientach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu;
   4. niepodejmowania jakichkolwiek działań narażających Sklep na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego produktu innym nieupoważnionym podmiotom;
   5. przestrzegania autorskich prawa majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
  3. Klientowi w szczególności zabrania się:
   1. Kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania pytań testowych z baz Sklepu pod groźbą odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Działanie Klienta niosące znamiona próby kopiowania zasobów Sklepu, mogą zostać uznane zgodnie z obowiązującym prawem za przestępstwo.
   2. jakichkolwiek działań polegających na rozpowszechnianiu materiałów wideo, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
   3. umieszczania materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem na serwerach Sklepu.
  4. Sklep może zaprzestać świadczenia usług na rzecz Klienta, w razie korzystania przez Klienta z Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich a także, gdy Klient wykorzystuje Produkt w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etyki.
  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnienia w wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Serwisu.
   2. treści oraz formy materiałów i informacji umieszczonych w Sklepie przez Klient.
   3. utratę danych, która została spowodowana awarią sprzętu, awarią systemu lub innymi okolicznościami, które nie zostały spowodowane działaniem Sprzedawcy.
   4. szkody, które zostały spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta ze Sklepu.
   5. sytuacje, w których doszło do uniemożliwienia korzystania ze Sklepu, jeżeli zdarzenie to nastąpiło w skutek zdarzeń, których Sklep przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec. Dotyczy to w szczególności zdarzeń losowych, które zostały spowodowane działaniem siły wyższej.
   6. blokowanie administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta.

Prawa własności intelektualnej

 1. Sklep zawiera utwory chronione prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialności cywilną lub karną.

Ochrona danych osobowych

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz europejskiego w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z pozn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 2. Zakładając konto w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Sklepu.
 3. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia ze Sklepu w każdej chwili.
 4. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia Usług, na które Klient wyraża zgodę poprzez złożenie zamówienia w Sklepie.

Konto w Sklepie

 1. Dostęp do niektórych zasobów oferowanych przez Sklep jest dostępny po wcześniejszej rejestracji przez Klienta w Sklepie.

Klient może dokonać rejestracji korzystając z formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://elearning.akademiakodu.pl/product/pytania-rekrutacyjne/

 1. Po dokonaniu rejestracji, Klient zobowiązuje się do utrzymania utworzonego przez siebie hasła w poufności.

Dane wprowadzone przez Klienta do Sklepu

 1. Klient umieszczając dane w Sklepie udziela tym samym nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie, powielanie i rozpowszechnianie tych danych, a także na opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych w związku z prowadzeniem Sklepu uwzględniając m.in. promocje Sklepu i danych w tym również indywidualnych promocji kierowanych dla Klientów.
 2. Klient zachowuje wszystkie prawa własności do własnych danych.
 3. Licencja, o której jest mowa w pkt. 1 wygasa z chwilą usunięcia danych przez Klienta lub na każdorazowe życzenie Klienta.

Zamówienia

 1. Klient, może za pośrednictwem Sklepu nabywać demonstrowane produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę.
 2. Produkty demonstrowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 3. Zamówienie należy składać przez stronę www.elearning.akademiakodu.pl
 4. Klient, chcą dokonać realizacji zamówienia, złoży je za pośrednictwem aktywnie widocznych na stronie Sklepu właściwych opcji, które są dostępne przy demonstrowanych produktach Sklepu a także zgodnie ze wskazówkami, automatycznie generowanymi dla zamawiających na każdym etapie składania zamówienia. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przez formularz zamówienia postępując zgodnie z poniższą instrukcją:
 • Produkty do koszyka dodaje się za pomocą kliknięcia ikony „dodaj do koszyka”,
 • Po zakończeniu zakupów z widoku koszyka należy kliknąć przycisk „przejdź do płatności”,
 • Należy wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybierając sposób płatności,
 • Należy zaakceptować regulamin – element niezbędny do realizacji zamówienia,
 • Kliknąć przycisk „kupuję i płacę”.
 1. Warunkiem koniecznym dla właściwego oraz niewadliwego pod względem formalnym zamówienia jest podanie w zamówieniu wymaganych danych oraz informacji.
 2. Każde zamówienie złożone przez Klienta jest weryfikowane w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta.
 3. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail informującej o prawidłowym przyjęciu przez Sklep zamówienia do realizacji oznacza, że zamówienia złożone przez Klienta zostało złożone w sposób prawidłowy.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za demonstrowany produkt, poprzez wybór:
 1. przelewu na konto Sprzedającego – wpłata na konto bankowe Sklepu przed realizacją zamówienia i udostępnieniem produktu,
 2. za pomocą elektronicznego systemu płatności PayU, z którym Sprzedający zawarł odpowiednią umowę.
 1. Po skutecznym dokonaniu płatności produkt zostanie udostępniony kupującemu.
 2. Klient, po realizacji zamówienia zobowiązuje się do wykorzystywania produkty wyłącznie na cele własne zgodnie z jego przeznaczeniem, bez możliwości powielania, kopiowania oraz wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej lub innego modyfikowania. Nie jest dozwolone również dystrybuowanie produktu, udostępnianie lub publiczne odtwarzanie bez względu na cel oraz formę tych działań bez wcześniejszej pisemnej zgody wyrażonej przez Sklep.

Dostawa produktu

Dostawa zakupionego produktu następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu oraz na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

Licencja na zakupione produkty

 1. Klient dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu oświadcza, że zakupione produkty wykorzysta tylko do użytku prywatnego. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do materiałów.
 2. Jakiekolwiek wypożyczanie, powielanie, publiczne wyświetlanie lub inne rozpowszechnianie testów, nagrań, fragmentów nagrań lub innych demonstrowanych produktów przez Sklep bez odpowiedniej licencji lub zgody Sklepu jest zabronione.
 3. Zakupione produkty nie mogą być przedmiotem odsprzedaży, wymiany lub sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji oraz gody Sklepu.

Odstąpienie od umowy i zwrócenie produktu

 1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Klient może rozwiązać umowę elektronicznie, korzystając z konta, poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: michal@akademiakodu.pl lub pod numerem telefonu 784 415 910.
 3. Sklepowi przysługuje prawo rozwiązania umowy z Klientem:
  1. w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności podanie przez Klienta nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym w celu uzyskania dostępu do poszczególnych zasobów lub w przypadku likwidacji konta - ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
  2. w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie przez Sklep umowy następuje na podstawie złożenia Klientowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie w przypadku, gdy podany przez Klienta adres e-mail jest adresem niewłaściwym.
 5. Rozwiązanie zawartej umowy pomiędzy Klientem a Sklepem skutkuje likwidacją konta oraz utratą dostępu do produktów Sklepu do których wymagane jest posiadanie konta.

Reklamacje

 1. Sprzedawca oświadcza, że dostarcza produkt wolny od wad.
 2. Klient ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą, aby złożyć reklamację, gdy stwierdzi wadę lub uszkodzenie produktu.
 3. Reklamacja w sprawie niewykonywania lub nienależytego wykonania usługi powinna zawierać w szczególności określenie przedmiotu reklamacji oraz odpowiednie jej uzasadnienie.
 4. Zgłoszona Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym też terminie Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail podany podczas rejestracji konta lub podczas nadesłania reklamacji. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, wyznaczając dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni.
 5. Klient może złożyć reklamację wysyłając wiadomość na adres: michal@akademiakodu.pl lub telefonicznie pod numerem telefony 784 415 910.
 6. Jeżeli Klient stwierdzi wadę lub uszkodzenie produktu powinien poinformować o tym fakcie niezwłocznie Sprzedawcę.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Kodu Michał Makaruk.
 2. Dane osobowe Konsumenta są chronione i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 3. Dane osobowe przekazane Akademii Kursów Michał Makaruk są chronione i przetwarzane w celu wykonania umowy.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są używane przez sklep do celów marketingowych.
 5. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 6. Konsument ma prawo wglądu do swoich danych. Może żądać ich modyfikacji lub usunięcia w każdym momencie.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 01 kwietnia 2018 r. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdorazowej zmianie postanowień Regulaminu Kupujący zostaną poinformowaniu z 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu.
 2. Jeżeli Klient nie będzie akceptował wprowadzonych w Regulaminie zmian, powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail podanego w Regulaminie. Brak akceptacji postanowień Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją ze świadczonych przez Sklep usług. W przypadku nadpłaconej kwoty za usługi świadczone przez Sklep, kwota zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaprzestania świadczenia usługi. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy Klienta.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca udostępnia regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sklep w sposób, który umożliwi Klientowi pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Wszelkie materiały reklamowe dotyczące Sklepu oraz działalności Akademii Kodu Michał Makaruk mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są postanowienia Umowy oraz Regulaminu.
 6. Wszystkie spory jakie mogą wynikać ze stosowania niniejszego Regulaminu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Klient w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony postępowania muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 8. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 9. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja_konsumentów.org.pl).

Komentarze

Dodaj komentarz:

* pola wymagane

Copyright © 2018 elearning.akademiakodu.pl.